Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Seal-It-Construct BVBA, hierna te noemen: “SEITCO”, en een Partij waarop SEITCO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met SEITCO, voor de uitvoering waarvan door SEITCO derden dienen te worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van SEITCO en zijn directie.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SEITCO en de Partij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien SEITCO niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SEITCO in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van SEITCO zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. De SEITCO algemene verkoopsvoorwaarden maken wezenlijk deel uit van iedere prijsofferte en aanbieding derhalve van het contract dat hieruit voortvloeit. Ieder voorwaarde van de Partij die strijdig is met deze algemene voorwaarden wordt als nietig beschouwd, uitgezonderd ons schriftelijk akkoord.

2.2 SEITCO kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Partij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is SEITCO daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SEITCO anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SEITCO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, behoudens expliciete schrifelijke bevestiging is een offerte ondeelbaar. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3: Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijzigingen

3.1 De overeenkomst tussen SEITCO en de Partij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Leveringstermijnen worden door SEITCO vrijblijvend bepaald, bij vertraging kunnen zij geen aanleiding geven tot schadeloosstelling en/of penaliteit. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken wel een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Partij SEITCO derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SEITCO dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Indien SEITCO gegevens behoeft van de Partij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Partij deze juist en volledig aan SEITCO ter beschikking heeft gesteld.

3.4 Levering en/of plaatsing geschiedt af bedrijf van SEITCO. De Partij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Partij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SEITCO gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Partij. De Partij is gehouden ons direct te verwittigen mocht de levering en/of plaatsing om enige reden niet kunnen plaatsvinden, iedere nalatigheid in hoofde van de Partij maakt de Partij persoonlijk aansprakelijk voor alle hierdoor eventuele ontstane schade.

3.5 SEITCO heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6 SEITCO is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan SEITCO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Partij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8 Indien de uitvoering van de werkzaamheden in meer fasen dient uitgevoerd te worden dan voorzien in de overeenkomst kan SEITCO extra interventie en transport kosten aanrekenen aan de Partij.

3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Partij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. SEITCO zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Partij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is SEITCO gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen SEITCO bevoegde persoon en de Partij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SEITCO op en is voor de Partij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan SEITCO een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.11 Indien de Partij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SEITCO gehouden is, dan is de Partij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van SEITCO daardoor direct of indirect ontstaan.

3.12 Indien SEITCO met de Partij een vaste prijs overeenkomt, dan is SEITCO niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Partij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

3.13 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Partij die een beroep toekomt de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij SEITCO alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op SEITCO rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst

4.1 SEITCO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst SEITCO ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Partij de verplichtingen niet zal nakomen; de Partij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de Partij niet langer van SEITCO kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is SEITCO gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Voorts is SEITCO bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SEITCO kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SEITCO op de Partij onmiddellijk opeisbaar. Indien SEITCO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien SEITCO tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de Partij toerekenbaar is, is SEITCO gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.6 Indien de Partij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is SEITCO gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Partij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door SEITCO, zal SEITCO in overleg met de Partij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Partij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SEITCO extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Partij in rekening gebracht. De Partij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij SEITCO anders aangeeft.

4.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Partij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Partij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het SEITCO vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van SEITCO op de Partij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9 Indien de Partij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Partij in rekening worden gebracht. Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een bestelling is SEITCO gerechtigd minstens 20% schadevergoeding te vorderen wegens winstderving onverminderd alle andere kosten ten bate van het geannuleerd order.

Artikel 5: Overmacht

5.1 SEITCO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Partij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SEITCO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SEITCO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen (cfr ongevallen, oorlog, staking, lock-out, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand van de fabriek van de verkoper, epidemie, pandemie etc). Werkstakingen in het bedrijf van SEITCO of van derden daaronder begrepen. SEITCO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SEITCO zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 SEITCO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4 Voor zoveel SEITCO ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SEITCO gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Partij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6: Betaling en incassokosten

6.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door SEITCO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SEITCO aangegeven. SEITCO is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2. Klachten omtrent facturatie dienen ons schriftelijk te bereiken via aangetekend schrijven en dit ten laatste 7 (zeven) dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

6.3 De Partij verklaart zich akkoord dat het niet naleven van de betalingstermijn aanzien wordt als een contractuele fout op artikel 1147 van het B.W., wat ook de fout zij, onherroepelijk en in onderling akkoord zal het bedrag forfaitair vermeerderd worden met 10%, met een minimum van € 250. Deze contractuele en onherroepelijke schadevergoeding is te voldoen bij ontvangst van de aangetekende ingebrekestelling. Deze schadevergoeding dekt de administratieve kosten buiten het intrestverlies en de eigenlijke gerechtelijke kosten.

6.4 Indien de Partij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Partij van rechtswege en zonder aanmaning in verzuim. De Partij is alsdan een rente verschuldigd van 10% (tien percent) per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Partij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.5. Indien de Partij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur tegen de vervaldag of het niet naleven van een overeengekomen betalingsplan geeft SEITCO het recht het totaal van alle uitstaande vorderingen ineens op te eisen en de nog lopende contracten te schorsen of te verbreken zonder dat er enige schadevergoeding verschuldigd is in naam van SEITCO.

6.6 SEITCO heeft het recht de door Partij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

6.7 SEITCO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Partij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. SEITCO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.8 De Partij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan SEITCO verschuldigde.

6.9 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Partij die geen beroep toekomt is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.10 Indien de Partij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Partij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SEITCO echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Partij worden verhaald. De Partij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door SEITCO in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van SEITCO totdat de Partij alle verplichtingen uit de met SEITCO gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2 Door SEITCO geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Partij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3 De Partij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van SEITCO veilig te stellen. De Partij (eg hoofdaannemer) is uitsluitend verantwoordelijk alsook aansprakelijk om het toezicht en beveiliging van de geleverde en geplaatste zaken van SEITCO alsook de gehele werf ten allen tijde te garanderen en verzekeren. SEITCO kan nooit aansprakelijk gesteld worden om geleverde en/of geplaatste zaken onderhevig aan diefstal, vandalisme, sabotage,…te vergoeden, compenseren en/of betalen.

7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Partij verplicht om SEITCO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5 De Partij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, vandalisme alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan SEITCO ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is SEITCO gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Partij zich er jegens SEITCO bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7.6 Voor het geval SEITCO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Partij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan SEITCO en door SEITCO aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SEITCO zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8: Garanties

8.1 De door SEITCO te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen België. Bij gebruik buiten België dient de Partij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. SEITCO kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 5 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door SEITCO verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, schade die is ontstaan of onderhoud daaraan door de Partij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SEITCO, de Partij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Partij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar SEITCO geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, windkracht of temperaturen) et cetera.

8.4 De Partij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Partij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering schriftelijk aan SEITCO te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan SEITCO te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat SEITCO in staat is adequaat te reageren. De Partij dient SEITCO in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.5 Indien de Partij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Partij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Partij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal SEITCO de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Partij, ter keuze van SEITCO, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Partij voldoen. In geval van vervanging is de Partij gehouden om de vervangen zaak aan SEITCO te retourneren en de eigendom daarover aan SEITCO te verschaffen, tenzij SEITCO anders aangeeft.

8.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van SEITCO daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Partij.

8.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie -, verzend- en voorrijdkosten, aan de Partij in rekening gebracht worden.

8.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SEITCO en de door SEITCO bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Indien SEITCO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 SEITCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SEITCO is uitgegaan van door of namens de Partij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3 Indien SEITCO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SEITCO beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van SEITCO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 SEITCO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SEITCO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SEITCO toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.7 SEITCO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SEITCO of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10: Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Partij over op het moment waarop zaken aan de Partij in de macht van de Partij worden gebracht.

Artikel 11: Vrijwaring

11.1 De Partij vrijwaart SEITCO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SEITCO toerekenbaar is.

11.2 Indien SEITCO uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Partij gehouden SEITCO zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Partij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SEITCO, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SEITCO en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Partij.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

SEITCO behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. SEITCO heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Partij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13: Toepasselijk Recht en Geschillen

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SEITCO partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2 De rechter te Dendermonde is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SEITCO het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

EnglishFrenchDutch